Регистрация на потребител

Попълнете формата по-долу за регистрация на нова организация

Внимание! Регистрацията в този раздел на Регистъра е необходима само за обучаващи организации, които ще подават заявления за одобряване на програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на основание чл. 231, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование.


 
 
 

Вход в системата

За въвеждане на информация за предлагани програми за обучение, необходимо е обучаващата организация да създаде свой профил в Регистъра.

Всяка организация може да създаде само един профил, в който се вписва информацията за всички предлагани програми.

При затруднения в работата с Регистъра, можете да се свържете с разработващия екип на тел. 02/869 1618 или e-mail: [email protected]