Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Промяна на сроковете за подаване на заявления

В изпълнение на разпоредбите на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се променят сроковете за:
- подаване на заявления и приложените към тях документи за одобряване на програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти;
- одобряване на програмите за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти;
- промяна на съдържанието на одобрена програма;
- промяна в списъка на обучителите;
- вписване в информационния регистър на нови програми или одобрени промени;

Изместването е с един месец от отмяната на извънредното положение, като ще бъдат регламентирани конкретни срокове за всяка една от дейностите.

В електронната платформа на Информационния регистър организациите могат да подготвят заявленията и съпътстващите ги документи по досегашния ред, като платформата ще остане отворена до обявяването на новите срокове.

Подаването и регистрацията на заявленията в деловодната система на МОН следва да се извърши след обявяване на новите срокове.

Одобрени програми

В тази част на информационния регистър поетапно се публикуват всички одобрени програми.
За да подадете заявление за одобрение на нова програма, моля влезте като регистриран потребител.

Подаване на заявления

За одобряване на програми за обучение.
Подава се от 1-во до 15-о число на месец ноември и април на всяка година.
Попълва се в Информационния регистър, разпечатва се и заедно с приложените документи се внася в МОН.
Формулярът е Приложение № 27 към чл. 90, ал. 1 от Наредба № 15; PDF

За извършване на промяна на съдържанието на одобрена програма/програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.
Подава се от 1-во до 15 число на месец ноември и април на всяка година. Попълва се на хартия. Заедно с приложените документи се внася в МОН.
Място за подаване на документите: София 1000 бул. „Княз Ал. Дондуков" № 2 А, приемна-стая № 5, партер.
Формулярът е Приложение № 29 към чл. 92, ал. 1, т.1 от Наредба № 15; Word

За одобряване на промяна на обучителите на одобрена програма/одобрени програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.
Попълва се на хартия. Заедно с приложените документи се внася в МОН.
Място за подаване на документите: София 1000 бул. „Княз Ал. Дондуков" № 2 А, приемна-стая № 5, партер.
Формулярът е Приложение № 30 към чл. 92, ал. 1 т.2 от Наредба № 15; Word

Заявление за вписване в информационния регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти на промяна в наименованието и/или правноорганизационната форма.
Попълва се на хартия. Заедно с приложените документи се внася в МОН.
Място за подаване на документите: София1000 бул. „Княз Ал. Дондуков" № 2 А, приемна-стая № 5, партер.
Формулярът е Приложение № 31 към чл. 93 от Наредба № 15; Word

Заявления за заличаване на програми.
Попълва се на хартия.
Място за подаване на документите: София1000 бул. „Княз Ал. Дондуков" № 2 А, приемна-стая № 5, партер.
Формулярът е Приложение № 32 към чл. 94 ал.1 т.1 от Наредба № 15; Word

Такси

Съгласно чл.300 ал.1 т. 7 от ЗПУО и чл. 90, ал 2 т.5 на Наредба №15/22.07.2019 г. за статута и развитието на учителите, директорите и другите педагогически специалисти към заявлението по образец за одобряване на програмите за обучение, задължително се прилага и документ за платена такса за разглеждане на заявления и извършване на оценка на програмите за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

Във връзка с Постановление №195 на МС от 08.09.2017 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование, обн. ДВ бр. 75 от 15.09.2017 г., в сила от 15.09.2017 г., таксите за разглеждане на заявления и извършване оценка на програмите за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти са както следва:

За разглеждане на заявление за одобряване на програма за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти таксата е 10 лв.

За извършване на оценка на програма за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти или за промяна на съдържанието на одобрена програма, таксата е 100 лв.

За извършване на оценка на одобрена от министъра на образованието и науката програма за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти с направена промяна в списъка на обучителите, таксата е 50 лв.

ПРИХОДНА БАНКОВА СМЕТКА НА МОН ЗА ВНАСЯНЕ НА ТАКСИ
БНБ Централно управление, пл. "Батенберг" No1
IBAN - BG 50BNBG96613000149101
BIC – BNBGBGSD
216 4140


Контакти

Министерство на образованието и науката
дирекция „Квалификация и кариерно развитие"

електронен адрес: [email protected]
Аделина Стоянова - мл. експерт
телефон за връзка: 02/9217 436, 02/4241167

електронен адрес: [email protected]
Лазар Додев - гл. експерт
телефон за връзка: 02/4241177Технически консултации

За технически консултации при работа с Регистъра:
АдминСофт
електронен адрес: [email protected]
телефон за връзка: 02/869 1618, 02/490 1618

Важно

Лицата по чл. 230 от ЗПУО са длъжни да заявят за вписване в регистъра всяка промяна в наименованието или в правноорганизационната си форма в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.
Подписаните заповеди на организациите с одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, заповедите за одобряване на промяна на съдържанието на одобрени програми за повишаване на квалификацията , заповедите за промяна на обучителите и заповедите по чл.236 ал.1, т. 2 от ЗПУО, се изпращат от МОН с писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор на посочения в профила на организацията адрес на управление.
Заповедите могат да бъдат получени от заявителя или от официално упълномощено лице в офиса на дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ на адрес: гр. София, ул. „Г. М. Димитров“ № 52 А, ет. 5, стая 513 - всеки работен ден от 9.30 до 17.00 часа
На основание чл. 239 от ЗПУО, в периода от 1 до 10 юни всяка година организациите, които имат одобрени програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, подават заявление дали ще извършват обучение по програмата през следващите 12 месеца. Заявлението е свободен текст.
На основание чл. 245 ал. 1 т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование одобрените програми, за които не е подадено заявление по чл.239 дали по тях ще се извършва обучение през следващите 12 месеца, ще бъдат заличени от информационния регистър.