Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Одобрени програми

В тази част на информационния регистър поетапно се публикуват всички одобрени програми.
За да подадете заявление за одобрение на нова програма, моля влезте като регистриран потребител.


ВАЖНО!

Във връзка с Постановление №195 на МС от 08.09.2017 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование, обн. ДВ бр. 75 от 15.09.2017 г., в сила от 15.09.2017 г., таксите за разглеждане на заявления и извършване оценка на програмите за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти са както следва:

  • За разглеждане на заявление за одобряване на програма за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти се събира такса 10 лв.
  • За извършване на оценка на програма за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти или за промяна на съдържанието на одобрена програма се събира такса 100 лв.
  • За извършване на оценка на одобрена от министъра на образованието и науката програма за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти с направена промяна в списъка на обучителите се събира такса 50 лв.

ПРИХОДНА БАНКОВА СМЕТКА НА МОН ЗА ВНАСЯНЕ НА ТАКСИ

БНБ Централно управление, пл. "Батенберг" No1
IBAN - BG 50BNBG96613000149101
BIC – BNBGBGSD

Съгласно чл.300 ал.1 т. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 90, ал 2 т.5 на Наредба №15/22.07.2019 г. за статута и развитието на учителите, директорите и другите педагогически специалисти към заявлението по образец за одобряване на програмите за обучение, задължително се прилага и документ за платена такса за разглеждане на заявления и извършване на оценка на програмите за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

Подписаните заповеди на организациите с одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, заповедите за одобряване на промяна на съдържанието на одобрени програми за повишаване на квалификацията , заповедите за промяна на обучителите и заповедите по чл.236 ал.1, т. 2 от ЗПУО, се изпращат от МОН с писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор на посочения в профила на организацията адрес на управление. Заповедите могат да бъдат получени от заявителя или от официално упълномощено лице в офиса на дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ на адрес: гр. София, ул. „Г. М. Димитров“ № 52 А, ет. 5, стая 513 - всеки работен ден от 9.30 до 17.00 часа.

За регистъра

Съгласно чл. 229 от Закона за предучилищното и училищното образование министърът на образованието и науката организира създаването и поддържането на информационен регистър на одобрените програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

Заявленията и приложените към тях документи във връзка с одобряване на програми за обучение се подават от 1-во до 15-о число на месец ноември и април на всяка година.

Повече информация »

Подаване на документи

ВАЖНО!

1. На основание чл. 239 от Закона за предучилищното и училищното образование, в периода от 1 до 10 юни всяка година организациите, които имат одобрени програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, подават заявление дали ще извършват обучение по програмата през следващите 12 месеца.

2. Заявлението следва да бъде подадено в свободен текст за одобрените програми и да съдържа УИН на организацията (може да се види в Регистъра). Заявлението се подава в Министерството на образованието и науката на адрес: София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков" № 2 А, приемна-стая № 5, партер.

На основание чл. 245 ал. 1 т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование одобрените програми, за които не е подадено заявление по чл.239 дали по тях ще се извършва обучение през следващите 12 месеца, ще бъдат заличени от информационния регистър.

216 4129

За контакт

Министерство на образованието и науката
дирекция „Квалификация и кариерно развитие"
електронен адрес: A.Stoianova @mon.bg; [email protected]
телефон за връзка: 02/92 17 436; 02/42 41 129

За технически консултации при работа с Регистъра:
АдминСофт
електронен адрес: [email protected]
телефон за връзка: 02/869 1618, 02/490 1618