Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Одобрени програми

В тази част на информационния регистър поетапно се публикуват всички одобрени програми, а заповедите ще се получават по посочения по-долу начин:

На вниманието на организациите, регистрирани по реда на Търговския закон, на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или на Закона за кооперациите, както и лица, учредени в съответствие със законодателството на друга държава членка (чл. 230 от Закона за предучилищното и училищното образование), подали заявление в периода 01-15.11.2016 г. за вписване в Информационния регистър на одобрени програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Заповедите за одобрение се получават лично срещу подпис от заявителя в офиса на дирекция „Квалификация и кариерно развитие”, бул. „Г. М. Димитров” № 52 Б, ет. 7, от 30.01.2017 г., всеки работен ден от 10 до 14 часа.
Заповедите се получават само след официалното публикуване на одобрените програми в Регистъра.

За регистъра

Съгласно чл. 229 от Закона за предучилищното и училищното образование министърът на образованието и науката организира създаването и поддържането на информационен регистър на одобрените програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

Заявленията и приложените към тях документи във връзка с одобряване на програми за обучение се подават от 1-во до 15-о число на месец ноември и април на всяка година.

Повече информация »

Подаване на документи

Организациите, които желаят да провеждат обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, е необходимо да се регистрират в системата и да въведат информация за предлаганите от тях програми.

След въвеждане на информацията, от системата трябва да бъдат отпечатани Заявление по образец и Формуляри за отделните програми, които се подават в Министерството на образованието и науката, заедно с необходимите допълнителни документи съгласно Наредба № 12.

Документите се подават на хартиен носител и на флаш-памет в периодите от 1 до 15 ноември и от 1 до 15 април в Министерството на образованието и науката на адрес:
София 1000
бул. „Княз Ал. Дондуков" № 2 А, приемна-стая № 5, партер

86 1254

За контакт

Министерство на образованието и науката
дирекция „Квалификация и кариерно развитие"
електронен адрес: l.dodev@mon.bg
телефон за връзка: 02/92 17 436

За технически консултации при работа с Регистъра:
АдминСофт
електронен адрес: support@adminpro-bg.com
телефон за връзка: 02/869 1618, 02/490 1618