Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Одобрени програми

В тази част на информационния регистър поетапно се публикуват всички одобрени програми.
За да подадете заявление за одобрение на нова програма, моля влезте като регистриран потребител.

Организациите, регистрирани по реда на Търговския закон, на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или на Закона за кооперациите, както и лица, учредени в съответствие със законодателството на друга държава членка (чл. 230 от Закона за предучилищното и училищното образование), подали заявление в периода 01-15.11.2016 г. за вписване в Информационния регистър на одобрени програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Заповедите за одобрение се получават лично срещу подпис от заявителя в офиса на дирекция „Квалификация и кариерно развитие”, бул. „Г. М. Димитров” № 52 Б, ет. 7, от 30.01.2017 г., всеки работен ден от 10 до 14 часа.
Заповедите се получават само след официалното публикуване на одобрените програми в Регистъра.

За регистъра

Съгласно чл. 229 от Закона за предучилищното и училищното образование министърът на образованието и науката организира създаването и поддържането на информационен регистър на одобрените програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

Заявленията и приложените към тях документи във връзка с одобряване на програми за обучение се подават от 1-во до 15-о число на месец ноември и април на всяка година.

Повече информация »

Подаване на документи

Организациите, които желаят да провеждат обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, е необходимо да се регистрират в системата и да въведат информация за предлаганите от тях програми.

След въвеждане на информацията, от системата трябва да бъдат отпечатани Заявление по образец и Формуляри за отделните програми, които се подават в Министерството на образованието и науката, заедно с необходимите допълнителни документи съгласно Наредба № 12.

Документите се подават на хартиен носител и на флаш-памет в периодите от 1 до 15 ноември и от 1 до 15 април в Министерството на образованието и науката на адрес:
София 1000
бул. „Княз Ал. Дондуков" № 2 А, приемна-стая № 5, партер

120 1424

За контакт

Министерство на образованието и науката
дирекция „Квалификация и кариерно развитие"
електронен адрес: l.dodev@mon.bg
телефон за връзка: 02/92 17 436

За технически консултации при работа с Регистъра:
АдминСофт
електронен адрес: support@adminpro-bg.com
телефон за връзка: 02/869 1618, 02/490 1618